Laatste nieuws

Sinds 1992 volg ik de veranderingen in de bouwregelgeving nauwlettend. Hieronder een selectie actueel nieuws.

Per 1-4-2014 zijn strengere brandveiligheidseisen voor stallen van kracht geworden. 

Sinds 1-6-2015 vervangt de norm NEN 6060 de oude richtlijn BvB2007 (Beheersbaarheid van Brand). Dat is van belang voor het realiseren van grote brandcompartimenten (meestal groter dan 1000 of 2500 m2) op basis van gelijkwaardigheid. Het normblad volgt op hoofdlijnen de oude methodiek met als basis een vuurlastberekening, maar wijkt in details zeker af.
Hieraan gekoppeld is de norm NEN 6079, deze maakt een groot brandcompartiment mogelijk als een risico-analyse dat acceptabel acht. Dit is een stuk complexer dan het volgen van NEN 6060/BvB2007 maar maakt in sommige gevallen ook meer mogelijk. Deze norm wordt binnenkort gepubliceerd.

Evenzo zijn we in afwachting van de gewijzigde norm voor het bepalen van de weerstand tegen brandoverslag (wbo, wbdbo) NEN 6068. Dakopeningen zullen op een andere wijze beoordeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact met me opnemen.

Op 13 februari 2012 vond bij SBR de presentatie plaats van Werken met Fire Safety Engineering. Voor dit boekwerk mocht ik als rapporteur optreden en dat is toch wel weer een mijlpaal. Ik schreef de inleidende 7 hoofdstukken.

Daarna komen tien praktijkcasussen aan de orde, opgesteld door anderen. Het geheel is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers uit alle gremia (zoals de brandweer, de bouwindustrie, de verzekeraars).

Ik heb daarom bij de presentatie-bijeenkomst ook zelf een presentatie verzorgd.

Sinds 1992 is er landelijke bouwregelgeving, te weten het Bouwbesluit. In 1998 en 2003 werden hierin fikse veranderingen doorgevoerd. In 2012 is het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd en ongeveer elk half jaar kunnen hierin veranderingen worden doorgevoerd.

Wat vooraf ging aan het Bouwbesluit 2012:

Op 25 mei 2010 's middags gaf ik een lezing op het symposium: wat is brandveilige isolatie? Het symposium werd georganiseerd door Ruud van Herpen van bureau Nieman, waarmee ik met name contact heb op het gebied van onderwijs en normering van FSE (Fire Safety Engineering). Ik heb laten zien wat er brand- en normtechnisch een rol speelt als het gaat om de keuze tussen brandbare en onbrandbare isolatiematerialen. Andere sprekers waren professor Patrick van Hees van de Zweedse Universiteit Lund en oud-collega Rudolf van Mierlo van Efectis. Een illuster gezelschap!

Ik ben docent waarbij ik jaarlijks de rookverspreiding (rookpluim) en het fysisch brandmodel (NEN 6055) van de FSE (Fire Safety Engineering) behandel. Dit wordt behandeld bij SKB opleidingen. De opleiding loopt al jaren en ik heb hier al vaak mogen lesgeven, goed dat deze opleiding er is! Ook onderwees ik in het verleden groepen van de post HBO opleidingen FSE van de hogeschool Windesheim Zwolle.